Βασικές δεξιότητες και πώς να τις αναδείξεις

Βασικές δεξιότητες και πώς να τις αναδείξεις

Καλή Γνώση και χρήση της Ελληνικής Γλώσσας

Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι η ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων, προφορικά ή γραπτά, καθώς και η ικανότητα έρευνας, συγκέντρωσης και επεξεργασίας της γραπτής πληροφορίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει:

 • Να μπορείτε να διαβάζετε και να κατανοείτε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε μια ποικιλία μορφών (π.χ. κείμενο, διαγράμματα, χάρτες, πίνακες).

 • Να ανταλλάσσετε πληροφορίες χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, υπολογιστές), αναγνωρίζοντας το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η επικοινωνία σας και προσαρμόζοντας τον προφορικό ή γραπτό λόγο σας ανάλογα.

 • Να μπορείτε να παρουσιάσετε μια ολοκληρωμένη γραπτή παραγωγή λόγου (report), να επιχειρηματολογήσετε πάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα, να κάνετε παρουσίαση ενός θέματος σε κοινό, να αναζητήσετε και να επεξεργαστείτε πληροφορίες για κάποιο θέμα, να εντοπίσετε και να αναδείξετε τα σημαντικά δεδομένα.

Στο εργασιακό περιβάλλον η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι σημαντική για να μπορείτε να είστε αξιόπιστοι στη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων σας, πειστικοί και αποτελεσματικοί στην επικοινωνία με συναδέλφους και πελάτες και να μπορείτε να αναλάβετε δραστηριότητες για την προβολή της δουλειάς σας προς τα έξω.

Παραδείγματα επιτευγμάτων που αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Σύνταξη άρθρου για το προσωπικό σας ιστολόγιο (blog), ιστοσελίδα, για κάποια εφημερίδα ή άλλο έντυπο μέσο.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας σύνδεσμος του blog ή της αντίστοιχης ιστοσελίδας, ένα απόκομμα εφημερίδας κλπ.

 • Ομιλία και παρουσίαση ενός θέματος στη δουλειά σας, σε ένα συνέδριο ή στο πλαίσιο ενός project.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια παρουσίαση σε PowerPoint, ένα αρχείο ήχου με μαγνητοφωνημένη την ομιλία σας, μια φωτογραφία ή ένα video.

 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής βιογραφικού σημειώματος (cover letter) ή άλλων επιστολών (π.χ. ευχαριστιών ή διαμαρτυρίας).

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δείγμα της επιστολής.

 • Εκπόνηση εργασιών (εκθέσεων, αναφορών, μελετών κλπ.)

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δείγμα της εργασίας σας.

Γνώση Ξένων Γλωσσών

Η γνώση ξένων γλωσσών αφορά στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων, τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή), σε άλλες γλώσσες εκτός της ελληνικής. Η δεξιότητα αυτή απαιτεί τη συνεχή και ουσιαστική χρήση των ξένων γλωσσών, η οποία δε συμβαδίζει πάντοτε με την κατοχή σχετικών τίτλων σπουδών. Αυτό στην πράξη σημαίνει:

 • Να κατανοείτε με ευκολία ξενόγλωσσα κείμενα και προφορικό λόγο, καθώς και να συνομιλείτε με άνεση και να εκφράζεστε γραπτά σε θέματα, είτε καθημερινά, είτε που αφορούν το επάγγελμά σας, τα ενδιαφέροντά σας, ή άλλα ειδικά ζητήματα.

 • Να διαθέτετε διαπολιτισμική αντίληψη που σημαίνει να γνωρίζετε και να κατανοείτε κάποια πράγματα που αφορούν στις συνήθειες και τρόπους συμπεριφοράς του λαού, στη γλώσσα του οποίου θέλετε να επικοινωνήσετε.

 • Να μπορείτε να συνεργαστείτε με άτομα από άλλους πολιτισμούς.

Στο εργασιακό περιβάλλον, η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αυξανόμενη εξωστρέφεια επιχειρήσεων και οργανισμών συνεπάγεται συνεργασία, συναλλαγή και δικτύωση με οργανισμούς άλλων χωρών. Επίσης, έχοντας ευχέρεια στην επικοινωνία σε ξένες γλώσσες μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ε.Ε. και να ενταχθείτε ευκολότερα σε μια άλλη χώρα για σπουδές ή εργασία ή να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Μετάφραση κάποιου ξενόγλωσσου κειμένου, πραγματοποίηση κάποιας παρουσίασης σε ξένη γλώσσα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο με τη μετάφραση όπου φαίνεται το όνομά σας ή μία βεβαίωση προϋπηρεσίας που να αποδεικνύει την εμπειρία σας σε μεταφράσεις κειμένων ή τη συμμετοχή σας σε κάποιο ευρωπαϊκό έργο.

 • Διαβάζετε και κατανοείτε ξενόγλωσσα βιβλία, επικοινωνείτε με άτομα που μιλούν μια ξένη γλώσσα ή συμμετέχετε σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο

  Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένας τίτλος σπουδών που αποδεικνύει το επίπεδο της γνώσης σας στην ξένη γλώσσα. Επίσης, βεβαίωση που αποδεικνύει κάποιο διάστημα παραμονής σας σε μια ξένη χώρα (π.χ. εργασία ή σπουδές σε μία ξένη χώρα).

 • Καλοκαιρινή απασχόληση σε τουριστική επιχείρηση (ξενοδοχείο, κάμπινγκ, ταβέρνα σε τουριστική περιοχή) ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βεβαίωση του εργοδότη ή κάποιο άλλο σχετικό έγγραφο, φωτογραφίες κλπ.

 • Συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας στην ΕΕ (π.χ. Erasmus) για φοίτηση, πρακτική άσκηση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε μία ξένη χώρα.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής ή άλλα αποδεικτικά της συμμετοχής σας στα συγκεκριμένα προγράμματα.

 • Έχετε καταγράψει τις γλωσσικές σας δεξιότητες συμπληρώνοντας το Europass Διαβατήριο Γλωσσών.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο Europass Διαβατήριο Γλωσσών που θα συμπληρώσετε στο http://europass.eoppep.gr

Αριθμητική Ικανότητα

Η αριθμητική ικανότητα περιλαμβάνει την καλή γνώση των αριθμών, μέτρων και δομών, την κατανόηση των μαθηματικών όρων και εννοιών και των ερωτημάτων στα οποία τα μαθηματικά μπορούν να παράσχουν απαντήσεις και λύσεις σε καθημερινές καταστάσεις στη ζωή και την εργασία. Επίσης, περιλαμβάνει την ικανότητα χρήσης μαθηματικών τρόπων σκέψης (λογική και χωρική σκέψη) και ανάλογης παρουσίασης (μαθηματικοί τύποι, μοντέλα, κατασκευές, γραφικές παραστάσεις/διαγράμματα). Αυτό στην πράξη σημαίνει:

 • Να μπορείτε να αποφασίσετε τι πρέπει να μετρηθεί ή να υπολογιστεί

 • Να παρατηρείτε και να καταγράφετε δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, εργαλείων και της τεχνολογίας

 • Να κάνετε εκτιμήσεις και να επαληθεύετε υπολογισμούς

 • Να διαθέτετε βασικές γνώσεις μαθηματικών (π.χ. ποσόστωση, τόκοι, απλές αλγεβρικές εξισώσεις) και περιγραφικής στατιστικής (π.χ. ανάγνωση διαγραμμάτων και γραφημάτων, ανάλυση ποσοστώσεων, εύρεση μέσου όρου)

 • Να έχετε την ικανότητα για κριτική σκέψη και αξιοποίηση εργαλείων και δεδομένων για την επίτευξη λύσης.

Η αριθμητική ικανότητα είναι σημαντική για όλες τις εργασίες, είτε πρόκειται κανείς να καταρτίσει προϋπολογισμούς, να πραγματοποιήσει προμήθειες και αγορές, είτε να διαβάσει και να κατανοήσει στατιστικά δεδομένα, να υπολογίσει και να κατανείμει ανθρωποώρες για την υλοποίηση ενός έργου ή να προβλέψει κέρδη και ζημίες κλπ. Εξάλλου, πρόσφατα δεδομένα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας καταδεικνύουν τη χρησιμότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα οικονομικά σε πολλά επαγγέλματα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Εργασίες, projects πάνω στα μαθηματικά ή και σε άλλα θεματικά πεδία στα οποία γίνεται χρήση στατιστικών ή άλλων αριθμητικών δεδομένων.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια παρουσίαση της εργασίας στην οποία συμμετείχατε.

 • Έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμούς φορέων όπως π.χ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ή στο FameLab του Βρετανικού Συμβουλίου.

  Ως στοιχείο απόδειξης μπορεί να αξιοποιηθεί η βεβαίωση συμμετοχής ή το αποδεικτικό της αίτησής σας ή το βραβείο που πήρατε.

 • Ασχολείστε με προϋπολογισμούς έργων, σύνταξη οικονομικών προσφορών, συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων, οικονομικές αναλύσεις, κλπ.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια βεβαίωση από τον εργοδότη ή ένα δείγμα οικονομικής ανάλυσης που έχετε εκπονήσει.

Ψηφιακή ικανότητα

Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί επαρκή κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη ζωή και την εργασία. Αυτό στην πράξη σημαίνει:

 • Να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε τις κύριες εφαρμογές πληροφορικής, όπως την επεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τις βάσεις δεδομένων, την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών

 • Να χρησιμοποιείτε τον Η/Υ για την υλοποίηση διαφόρων εργασιών στις σπουδές ή την εργασία σας, για την αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, τη συμμετοχή σε διαδικτυακές δραστηριότητες (π.χ. Forum, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και την επικοινωνία και συνεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 • Να κατανοείτε τις ευκαιρίες και τους δυνητικούς κινδύνους του διαδικτύου και της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτύου) για την εργασία, την ψυχαγωγία, τη διάδοση πληροφοριών και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας, τη μάθηση και την έρευνα.

Σε όλα τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα είναι σημαντική η γνώση και η ευχέρεια στη χρήση των εφαρμογών της πληροφορικής, ιδιαίτερα ως τρόπος διαχείρισης της εργασιακής καθημερινότητας και επίλυσης των επιμέρους προβλημάτων που ανακύπτουν.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχετε λογαριασμό στο facebook, twitter, linkedIn ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή έχετε φτιάξει σελίδα στο internet (προσωπική ή άλλου φορέα, π.χ. της δουλειάς σας).

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους σχετικούς συνδέσμους ή μια εκτύπωση της αρχικής σελίδας.

 • Έχετε δώσει εξετάσεις για να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας στους Η/Υ.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό πιστοποιητικό.

 • Έχετε φτιάξει μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα λογισμικού για προσωπική χρήση ή για λογαριασμό άλλου φορέα (π.χ. της εργασίας σας).

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να αξιοποιήσετε μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο ή ένα σύνδεσμο σε σχετική ιστοσελίδα.

 • Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο διαγωνισμό που προϋποθέτει υψηλό επίπεδο γνώσης πληροφορικής.

  Ως στοιχείο απόδειξης μπορείτε να αξιοποιήσετε τη βεβαίωση συμμετοχής ή το αποδεικτικό της αίτησής σας ή το βραβείο που πήρατε.

Ικανότητα δια βίου μάθησης

Η ικανότητα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει την επίγνωση των αναγκών για μάθηση, την ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση, την ικανότητα οργάνωσης της ατομικής ή/και συλλογικής μάθησης, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και της πληροφορίας. Η προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη έχει να κάνει με την ικανότητά μας να βρίσκουμε τον χρόνο και τα μέσα για να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας. Αυτό στην πράξη σημαίνει:

 • Να είστε πρόθυμοι να μαθαίνετε συνεχώς και να αναπτύσσεστε

 • Να αξιολογείτε τα δυνατά σας σημεία και τους τομείς τους οποίους χρειάζεται να αναπτύξετε περισσότερο

 • Να ορίζετε τους προσωπικούς σας στόχους μάθησης

 • Να εντοπίζετε και να προσεγγίζετε πηγές και ευκαιρίες μάθησης

 • Να σχεδιάζετε και να επιτυγχάνετε τους μαθησιακούς σας στόχους

Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν. Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για το σύγχρονο εργαζόμενο και τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί στις νέες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις αναβαθμίζοντας συνεχώς τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας, στο πλαίσιο είτε της τυπικής είτε της μη τυπικής, αλλά και της άτυπης μάθησης, και συμβάλουν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, συνιστούν τη διά βίου μάθηση

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχετε αναζητήσει πηγές πληροφόρησης και υλικό προκειμένου να μελετήσετε ένα συγκεκριμένο θέμα ή να κάνετε μια εργασία.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αξιοποιηθεί ο κατάλογος της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήσατε.

 • Συμμετέχετε συστηματικά σε προγράμματα κατάρτισης ή παρακολουθείτε σεμινάρια κλπ.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια βεβαίωση παρακολούθησης ή κάποιο δίπλωμα.

 • Έχετε μάθει πολύ καλά μια ξένη γλώσσα ή ένα μουσικό όργανο, πλέξιμο, τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, κατασκευή κοσμημάτων κλπ. μέσα από βιβλία/περιοδικά/διαδικτυακές πηγές ή έχετε να αναφέρετε άλλα παραδείγματα αυτομόρφωσης.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να αξιοποιηθεί μια συστατική επιστολή από έναν καθηγητή ή γενικά κάποιον που θεωρείτε σημαντικό, ο οποίος μπορεί να βεβαιώσει τη συγκεκριμένη δεξιότητά σας.

 • Έχετε αποκτήσει μια νέα ειδική επαγγελματική δεξιότητα προκειμένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες ενός επαγγελματικού έργου (π.χ. SPSS, AUTOCAD)

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το project στο οποίο αξιοποιήσατε τη συγκεκριμένη δεξιότητα ή τη σχετική βεβαίωση κατάρτισης σε αυτή.

Ευελιξία/Προσαρμοστικότητα

Ευελιξία/ προσαρμοστικότητα είναι η ικανότητα να προσαρμόζεστε σε αλλαγές και σε νέα δεδομένα, να προσαρμόζετε τα σχέδιά σας και αν χρειαστεί και τους στόχους σας και να αξιοποιείτε τις νέες πληροφορίες και τις καταστάσεις με τρόπο δημιουργικό. Αυτό σημαίνει:

 • Να βρίσκετε νέες λύσεις.

 • Να παρακολουθείτε την εξέλιξη μιας εργασίας και να αλλάζετε τα σχέδιά σας, αν το θεωρείτε αναγκαίο.

 • Να αντεπεξέρχεσθε στην πίεση δημιουργικά.

 • Να βλέπετε τα τυχόν προβλήματα ως ευκαιρίες για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας ή τα σχέδιά σας.

 • Να μπορείτε να λειτουργήσετε αποτελεσματικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικούς ανθρώπους.

 • Να είστε ανθεκτικοί, δηλαδή να αντιμετωπίζετε τις αντιξοότητες και να προσαρμόζεστε στις αλλαγές, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι αποθαρρυντικές ή αποδιοργανωτικές.

Στη διάρκεια του εργασιακού σας βίου θα χρειαστεί να αλλάξετε εργασία και εργοδότες, αλλά και να αντιμετωπίσετε αλλαγές στο πλαίσιο της εργασίας σας. Η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης προσαρμογής είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για σας, καθώς στην αγορά εργασίας εκτιμώνται θετικά οι άνθρωποι που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές και να εκτελούν πολλαπλές εργασίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχετε αποκτήσει μια νέα γνώση προκειμένου να ανταποκριθείτε σε μια καινούργια θέση ή μια διαφορετική αρμοδιότητα.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε μια βεβαίωση ενδοεπιχειρησιακής ή άλλης κατάρτισης.

 • Έχετε ζήσει για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό και έχετε λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.

  Σαν αποδεικτικό μπορεί να αξιοποιηθεί μια βεβαίωση σπουδών ή εργασίας από το εξωτερικό.

 • Έχετε αναπτύξει νέες μεθόδους εκτέλεσης του έργου σας, οι οποίες αποδείχτηκαν αποτελεσματικές.

  Σαν αποδεικτικό μπορεί να αξιοποιηθεί μια έκθεση του προϊσταμένου σας.

Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα να ακούμε και να παρατηρούμε προκειμένου να κατανοούμε πραγματικά, να συζητάμε, να μεταφέρουμε αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες μας προφορικά ή γραπτά, να συσχετίζουμε και να εκφράζουμε ιδέες με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο, να αξιοποιούμε στρατηγικές και δεξιότητες για να συνεργαστούμε με τους άλλους, να πείσουμε ή να επηρεάσουμε, να ενθαρρύνουμε για συμμετοχή, να διαπραγματευόμαστε, να δίνουμε και να παίρνουμε. Αυτό σημαίνει:

 • Να έχετε την ικανότητα να γράφετε και να παρουσιάζετε εύστοχα και σωστά δομημένα κείμενα με τρόπο κατανοητό και ελκυστικό στους άλλους.

 • Να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα σώματος για να εκφράσετε το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή σας.

 • Να δημιουργείτε και να διατηρείτε μια θετική πρώτη εντύπωση στους άλλους.

 • Να μπορείτε να ξεκινήσετε και να συντονίσετε μια συζήτηση παραμένοντας ανοικτοί σε διαφορετικές απόψεις και γνώμες.

 • Να μπορείτε να αναπτύσσετε διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της εργασίας κατανοώντας τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου.

 • Να μπορείτε να πείσετε τους άλλους προβάλλοντας τα κατάλληλα επιχειρήματα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις δικές τους ανάγκες και θέσεις.

 • Να δραστηριοποιείστε ως ενεργός πολίτης, να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με θεσμικά όργανα και οργανισμούς, να διαχωρίζετε αποτελεσματικά την επαγγελματική από την προσωπική σας ζωή, να συμμετέχετε σε πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η επικοινωνία και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για τις περισσότερες δουλειές, όχι μόνο για λόγους παρακίνησης του προσωπικού, αλλά και για να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι ενός οργανισμού. Για να μπορέσει το προσωπικό να κάνει τη δουλειά του σωστά και με ακρίβεια, χρειάζεται να αντιλαμβάνεται σωστά τόσο το δικό του ρόλο, όσο και των άλλων, όπως επίσης και να μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά και να λειτουργεί σαν μέλος μιας ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της καλής επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι αναγκαίο η προφορική και η οπτική επικοινωνία να είναι σε επίπεδα τέτοια που όχι μόνο να βοηθούν στη μεταφορά μηνυμάτων και στη συνεννόηση, αλλά και στη βελτίωση της κατανόησης, της συνεργασίας και κατά συνέπεια στην εξυπηρέτηση.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχετε συμβάλει στην αύξηση του πελατολογίου της εταιρείας στην οποία εργάζεστε.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε ένα bonus που πήρατε για αυτό ή μια αύξηση μισθού.

 • Έχετε δημιουργήσει ένα blog στο διαδίκτυο με μεγάλη επισκεψιμότητα.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε το ίδιο το blog.

 • Έχετε υπάρξει ομαδάρχης σε κατασκήνωση, μέλος πολιτιστικής ομάδας του δήμου ή της σχολής στην οποία φοιτήσατε.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε τη σχετική βεβαίωση ή φωτογραφίες.

 • Έχετε υπάρξει εκλεγμένο μέλος ή εκπρόσωπος κάποιου συλλογικού οργάνου, διαχειριστής πολυκατοικίας κλπ.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντίγραφο καταστατικού ή αποτελεσμάτων εκλογών, κάποια επιστολή ή άρθρο που φέρει την υπογραφή σας και την ιδιότητά σας στο συλλογικό όργανο.

 • Έχετε συμμετάσχει σε εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (π.χ. άστεγοι) κλπ.

  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία από τη συμμετοχή σας στη δραστηριότητα αυτή ή ένα αναμνηστικό δίπλωμα ή μια ευχαριστήρια επιστολή.

Επίλυση προβλημάτων

Η δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων αφορά στην ικανότητα να αξιολογείτε καταστάσεις, να εντοπίζετε προβλήματα, να εξετάζετε τρόπους επίλυσής τους και να επιλέγετε τον πλέον κατάλληλο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αναγνώριση μακροπρόθεσμων συνεπειών, καθώς και τη σύλληψη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την επίλυση του προβλήματος. Αυτό σημαίνει:

 • Να σκέφτεστε δημιουργικά και να βρίσκετε καινοτόμες ιδέες για την υλοποίηση ενός έργου.

 • Να συγκεντρώνετε, να αναλύετε και να οργανώνετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

 • Να προγραμματίζετε, να οργανώνετε και να διαχειρίζεστε τους πόρους που διαθέτετε για να επιτύχετε τους στόχους σας (διαχείριση χρόνου, χρημάτων, εργασιών, ανθρώπινου δυναμικού κλπ.)

Στο εργασιακό περιβάλλον εκτιμώνται ιδιαίτερα άνθρωποι που αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για να διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων, που μπορούν να διαβλέψουν ότι ίσως υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γίνει κάτι και είναι έτοιμοι να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν αλλαγές, που δεν πανικοβάλλονται και δεν τα παρατούν όταν κάτι δεν πάει καλά, αλλά προσπαθούν να βρουν τη λύση.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχετε συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης μιας φοιτητικής οργάνωσης ή μιας εταιρείας/οργανισμού ή έχετε κερδίσει χρόνο ή χρήματα κάνοντας μια διαδικασία πιο αποτελεσματική.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε μια έκθεση αναφοράς της οργάνωσης ή της εταιρείας.

 • Έχετε συμμετάσχει σε αγώνες παιχνιδιών στρατηγικής.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σχετική βεβαίωση, φωτογραφίες, βραβείο κλπ.

 • Έχετε επιλύσει κάποιο πρόβλημα που αφορά στη συναλλαγή σας με κάποια δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική αλληλογραφία.

Δημιουργικότητα

Δημιουργικότητα είναι το να μπορούμε να σκεφτούμε πέραν του συνηθισμένου. Για να είναι κάποιος δημιουργικός θα πρέπει να μπορεί να ανακαλύπτει νέους και καινοτόμους τρόπους σκέψης και τρόπους με τους οποίους γίνονται τα πράγματα. Αυτό σημαίνει:

 • Να μπορείτε να συλλάβετε και να υλοποιήσετε νέες ιδέες.

 • Να αξιοποιείτε με εναλλακτικούς τρόπους τους υπάρχοντες πόρους.

 • Να μην εγκλωβίζεστε στη ρουτίνα και στην επανάληψη.

Οι εργοδότες θέλουν ανθρώπους με φρέσκες ιδέες που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχετε ασχοληθεί με τη χειροτεχνία (π.χ. κατασκευή κοσμημάτων, δημιουργία κολάζ κλπ.).

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε φωτογραφίες.

 • Έχετε προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο παρουσίασης ενός project που υλοποιήθηκε στο χώρο της εργασίας (video αντί για κλασσική παρουσίαση).

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε το video.

 • Έχετε διαμορφώσει/διακοσμήσει το σπίτι ή το γραφείο σας χρησιμοποιώντας συνηθισμένα αντικείμενα με ασυνήθιστους τρόπους (δημιουργία επίπλων από παλέτες).

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε φωτογραφίες.

 • Έχετε δημιουργήσει ένα πρωτότυπο έντυπο προβολής για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε το ίδιο το έντυπο.

 • Έχετε οργανώσει μια πρωτότυπη εκδήλωση σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο με περιορισμένο προϋπολογισμό, ετοιμάζοντας μόνος/η τις προσκλήσεις, αναζητώντας χορηγούς κλπ.

  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε φωτογραφίες από την προετοιμασία, σχόλια των προσκεκλημένων σας στο facebook, μια ευχαριστήρια επιστολή από τον εργοδότη σας κλπ.

Εργασία σε ομάδα

Η δεξιότητα εργασίας σε ομάδα σημαίνει να μπορεί κάποιος να λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά σε συνεργασία με τους συναδέλφους του. Αυτό προϋποθέτει μια σειρά από άλλες δεξιότητες, όπως το να μπορεί να ενθαρρύνει και να εμπνέει τα άλλα μέλη της ομάδας, να συνθέτει, να συμβιβάζει και κάποιες φορές να βάζει στην άκρη το «εγώ» του, να διαθέτει επικοινωνιακές και άλλες διαπροσωπικές δεξιότητες όπως η διαπραγμάτευση, η επιρροή και η κατανόηση. Αυτό στην πράξη σημαίνει:

 • Να διατηρείτε ένα καλό επίπεδο σχέσεων με τους άλλους και να συμμετέχετε ομαδικά σε διάφορες δραστηριότητες.
 • Να παρουσιάζετε τις δικές σας ιδέες και παράλληλα να είστε διατεθειμένος/η να ακούτε και να δέχεστε τις ιδέες των άλλων.
 • Να συνεισφέρετε προς έναν κοινό στόχο.
 • Να εργάζεστε μαζί με άλλους ώστε οι ικανότητες του ενός να συμπληρώνουν τις ικανότητες του άλλου.
 • Να ηγείστε αποτελεσματικά όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Να κινητοποιείτε και να παρέχετε ανατροφοδότηση στα άλλα μέλη της ομάδας.
 • Να είστε ανοιχτοί στην ανατροφοδότηση από τα άλλα μέλη της ομάδας.
 • Να διαχειρίζεστε και να επιλύετε τυχόν συγκρούσεις.

Η εργασία σε ομάδα αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους εργοδότες. Άτομα που μπορούν να ενδυναμώσουν την ομάδα, να συνεισφέρουν με νέες ιδέες, να διαθέτουν αφενός ηγετική ικανότητα και δεξιότητες λήψης αποφάσεων, αφετέρου ικανότητα να ακολουθούν οδηγίες και να παίζουν το ρόλο τους σε μια ομάδα, αξιολογούνται πολύ θετικά. Η ομαδική εργασία και η δυνατότητα να μπορεί να εργάζεται κάποιος σε ένα ομαδικό περιβάλλον, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων για όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Παραδείγματα επιτευγμάτων & ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο ομαδικό άθλημα.
  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε φωτογραφίες, βραβεία, διακρίσεις κλπ.
 • Έχετε συμμετάσχει ενεργά σε κάποιο πολιτιστικό ή άλλο σύλλογο και έχετε οργανώσει κάποια εκδήλωση.
  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο οποίο εμφανίζεται το όνομά σας.
 • Έχετε συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός ομαδικού project στην εργασία σας.
  Σαν αποδεικτικό μπορείτε να αξιοποιήσετε το ίδιο το project.

Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα

Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι. Αυτό σημαίνει:

 • Να αναπτύσσετε δίκτυο προσωπικών επαφών και υποστήριξης.
 • Να δημιουργείτε και να αξιοποιείτε ευκαιρίες.
 • Να προκαλείτε και να προετοιμάζετε αλλαγές παρά να προσπαθείτε να ανταποκριθείτε όταν σας προκύψουν.
 • Να προτείνετε αλλαγές στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας.
 • Να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις με δυναμισμό και να αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.
 • Να μπορείτε να πάρετε αποφάσεις, να θέσετε στόχους και να σχεδιάσετε τα βήματα για την επίτευξή τους.
 • Να μπορείτε να εντοπίζετε ισχυρά σημεία και αδυναμίες σε μια κατάσταση ή σε ένα σχέδιο.
 • Να μπορείτε να επιδεικνύετε προνοητικότητα, αποφασιστικότητα, θέληση, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, αισιοδοξία.

Στο χώρο της εργασίας η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέεται με την κατανόηση του πλαισίου της εργασίας, την εκτίμηση των ευκαιριών και των κινδύνων, τη διερεύνηση εναλλακτικών και την αξιοποίηση των προκλήσεων και την καινοτομία. Η συγκεκριμένη δεξιότητα οφείλει να χαρακτηρίζει κυρίως όσους επιλέγουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας είναι σημαντικό να διαθέτει κανείς επιχειρηματικό πνεύμα, είτε θέλει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση είτε όχι, καθώς το επιχειρηματικό πνεύμα βοηθά τους ανθρώπους να διευρύνουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και προσωπικής τους εξέλιξης και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και την αβεβαιότητα στο χώρο της εργασίας, με επινοητικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Παραδείγματα επιτευγμάτων και ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα έχετε σχεδιάσει και υλοποιήσει.
  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι κάποιο φυλλάδιο διαφημιστικό της επιχείρησης, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) κλπ.
 • Οποιαδήποτε προσωπική σας «ιστορία» κατά την οποία αναλάβατε κάποια σημαντική πρωτοβουλία και την υλοποιήσατε με επιτυχία.
  Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια ευχαριστήρια ή συγχαρητήρια επιστολή από κάποιον για αυτό που κάνατε.
 • Σύλληψη ιδέας, οργάνωση, διεκπεραίωση και αξιολόγηση μιας εκδήλωσης ή γιορτής στο πλαίσιο του εργασιακού σας περιβάλλοντος ή κάποιου άλλου συλλογικού φορέα στον οποίο συμμετέχετε (αθλητικός ή πολιτιστικός σύλλογος, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων κλπ.).
  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι το πρόγραμμα της εκδήλωσης ή μια βεβαίωση από τον υπεύθυνο ή ένας σύνδεσμος σε σχετική ιστοσελίδα.

Επαγγελματικές δεξιότητες

Οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες είναι αυτές που αποκτούν ή αναπτύσσουν οι ενήλικες μέσα από την άσκηση του επαγγέλματός τους, την εθελοντική εργασία, την πρακτική άσκηση κλπ. Πρόκειται για εκείνες τις γνώσεις ή δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση του επαγγέλματος του ατόμου και μπορούν να αφορούν στη χρήση συγκεκριμένων μηχανημάτων ή μηχανών, στην εφαρμογή συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων, στην άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που απαιτούν σχετική κατάρτιση ή εμπειρία κλπ.

Οι επαγγελματικές δεξιότητες μπορούν να σας καταστήσουν ανταγωνιστικό υποψήφιο για μια θέση εργασίας που τις απαιτεί και που ενδεχομένως δε διαθέτουν άλλοι επαγγελματίες του κλάδου.

Παραδείγματα επιτευγμάτων και ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία

 • Διαθέτετε συγκεκριμένες γνώσεις ή/και εμπειρία που σας δίνουν αυξημένα δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματός σας και επιπλέον οικονομικές απολαβές (π.χ. δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού).
  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια σχετική βεβαίωση εργοδότη.
 • Είστε μέλος επαγγελματικού επιμελητηρίου στο οποίο απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να ενταχθείτε.
  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια σχετική βεβαίωση.
 • Έχετε αποκτήσει νέα προσόντα κατά τη διάρκεια του εργασιακού σας βίου προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της θέσης σας ή/και να αναβαθμιστείτε.
  Αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια βεβαίωση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, σε εξειδικευμένο αντικείμενο.
 • Γνωρίζετε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη εκτέλεση της εργασίας σας.
  Αποδεικτικό μπορεί να είναι μια βεβαίωση εργοδότη που να πιστοποιεί τη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος στην εκτέλεση της εργασίας σας (π.χ. εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα, προγράμματα ξενοδοχειακών κρατήσεων).

Άλλες δεξιότητες

Οι δεξιότητες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής είναι ενδεικτικές και προσανατολισμένες περισσότερο στην εργασιακή ζωή. Παρόλα αυτά είναι πολύ πιθανό μέσα από διαφορετικές εμπειρίες ζωής και εργασίας να έχετε αναπτύξει και άλλες δεξιότητες οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί μέχρι τώρα.

Εάν θεωρείτε ότι οι δεξιότητες αυτές συνδέονται με τους επαγγελματικούς σας στόχους, είναι καλό να τις συμπεριλάβετε στο portfolio σας παραθέτοντας τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.


lobed