Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των τύπων υλοποιούνται Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας  εκτός ωρολογίου προγράμματος στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής οι σχολικές δραστηριότητες  γίνονται και εντός του ωρολογίου προγράμματος. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκδίδει σχετικές εγκυκλίους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση.

Ο ΕΟΠΠΕΠ ανέπτυξε ένα Ενιαίο Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού εντός των σχολικών μονάδων της χώρας. Το πλαίσιο δύναται να αξιοποιηθεί από τους  εκπαιδευτικούς β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και τους Υπευθύνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Ενιαίο πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισήχθησαν με τον Ν 4692/2020 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4807/2021 και εφαρμόζονται με την εγκύκλιο με αρ. 94236/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3567Β/04-08-2021) στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο εντός του ωρολογίου προγράμματος. Η αγωγή σταδιοδρομίας - Γνωριμία με τα Επαγγέλματα είναι ενταγμένη στη θεματική ενότητα «Δημιουργώ – Καινοτομώ». Μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν ήπιες δεξιότητες ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης. 

Η υλοποίηση των εργαστηρίων στη Γ γυμνασίου γίνεται σύμφωνα με επικαιροποιημένες οδηγίες που συντάχθηκαν από το ΙΕΠ με τη συμβολή του ΕΟΠΠΕΠ.

Οδηγίες εφαρμογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων στη Γ' Γυμνασίου


lobed