ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ευρετήριο Άρθρου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) :

Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ.

Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επιπέδου 3 και σε αυτές μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι γυμνασίου. Η φοίτηση  είναι διετής, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση ή «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», το οποίο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του φορέα λειτουργίας της Ε.Σ.Κ. και του εργοδότη, με δυνατότητα παροχής κινήτρων πρόσληψης του μαθητευομένου μετά το πέρας της μαθητείας.

Στο τέλος της φοίτησης χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές. Η φοίτηση στις δημόσιες Ε.Σ.Κ είναι δωρεάν.

Σκοπός των Ε.Σ.Κ. είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν

β) η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας

γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ.

 

lobed