ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στοχεύουν στην παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων. Διακρίνονται σε δημόσια όπου η φοίτηση είναι δωρεάν και σε ιδιωτικά όπου προβλέπονται δίδακτρα.

Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η  επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο του έτους. Η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί συνολικά 5 συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης της ειδικότητας.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ λαμβάνουν:

·         Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

·         Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΙΕΚ: Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Και Νόμο 4763

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων εδώ

 

lobed