ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.):

 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι απευθύνονται σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) που παρέχουν:

 

·         Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

·         Επανειδίκευση

·         Αναβάθμιση Δεξιοτήτων

·         Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

·         Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Στα ΚΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. 

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Στόχος είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης όπως πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης παρέχουν μόνον συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και ΟΧΙ αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θεσμικά παρέχεται από τα Ι.Ε.Κ. (δημόσια και Ιδιωτικά), τα Κολλέγια και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. ή και άλλων υπουργείων.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε: Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

lobed