Τι συμβαίνει / Πού συμβαίνει

Αρχίζει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και θα συνεχιστεί µέχρι και την Τρίτη 6 Σεπτεµβρίου 2016 (και ώρα 18:00), η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.


Οι ωροµίσθιοι θα απασχοληθούν στα προγράµµατα κατάρτισης των ΙΕΚ ΟΑΕ∆ µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2336/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 2643/98 για το έτος Κατάρτισης 2016-2017).

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, (σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ οικ. 28959/488 ΦΕΚ 1961/Β΄/30-06-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδροµικώς, συστηµένα ή µε courier, στη Σχολική Μονάδα πρώτης προτίµησης του κάθε υποψηφίου, στην οποία προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του.

Στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος εµφανίζεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν ενδιαφέρον για τα ΙΕΚ-ΣΕΚ µίας και µόνο Περιφερειακής Ενότητας, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι πίνακες αυτοί για κάθε ένα από τα ΙΕΚ-ΣΕΚ της Περιφέρειας Αττικής ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος Κατάρτισης 2016-2017.

Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα ΙΕΚ του ΟΑΕ∆ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισµού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.


lobed