Εθνικό Κέντρο Euroguidance

Στόχοι του Δικτύου Εuroguidance είναι:

  • Η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της διά βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
  • Η υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας με στόχο τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών τους.
  • Η παροχή πληροφόρησης στους συμβούλους και στους φορείς για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις  στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και της κινητικότητας

Το Δίκτυο Euroguidance διαρθρώνεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας.

Ο ΕΟΠΠΕΠ συμμετέχει στο MTG2 συμβάλλοντας στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμβούλων προσανατολισμού.

Card image cap

MTG1 European dimension in guidance

Μάθετε περισσότερα
Card image cap

MTG2 Competence development

Μάθετε περισσότερα
Card image cap

MTG3 Information provision and communication

Μάθετε περισσότερα
 


lobed