Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν έναν άνθρωπο στην απόφαση να ανοίξει επιχείρηση, από την οποία μπορεί να αντλεί εκτός από τα προς το ζειν, προσωπική ικανοποίηση ή ακόμα και να επιτύχει την αυτοπραγμάτωση. Η επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε επιχειρηματικότητα ανάγκης και επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

Η επιχειρηματικότητα ανάγκης, αναφέρεται στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης άλλων επιλογών εργασίας ή/και δυσαρέσκειας του ατόμου με την υπάρχουσα απασχόλησή του.

Η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα που έχει ως κίνητρο κυρίως την εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας που γίνεται αντιληπτή στο οικονομικό περιβάλλον του επιχειρηματία [1].

Οι έρευνες δείχνουν ότι στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα ανάγκης είναι μεγαλύτερη από την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, η δεύτερη όμως είναι αυτή που μπορεί να δώσει πραγματική ώθηση στην οικονομία ενός τόπου.

[1] ΙΟΒΕ, 2007