Όλες οι Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στη λειτουργία για πρώτη φορά των Δημόσιων Σχολών  Επαγγελματικής Κατάρτισης:

♦ Διασφαλίζει την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

♦ Ενισχύει την επαγγελματική δυναμική των καταρτιζομένων,

♦ Θέτει σε νέες βάσεις τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Συνολικά θα λειτουργήσουν πιλοτικά 21 από τις 96 ΣΕΚ στοχευμένα στην Ελληνική Επικράτεια με κριτήρια την κατά το μέγιστο δυνατή γεωγραφική διασπορά και τη δυνατότητα απορρόφησης του δυναμικού μετά το πέρας της κατάρτισης και της μαθητείας.

Οι τίτλοι των  ΣΕΚ  είναι διαβαθμισμένοι όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 του Ν. 4186/2013 κατά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που κατοχυρώνει τόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως προσέλθουν για εγγραφή στα ΔΙΕΚ  που αντιστοιχούν με τις ΣΕΚ και να καταθέσουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εγγραφής, με φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους και φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γυμνασίου).

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20- 30 Νοεμβρίου 2014, από τις 13.00 έως τις 18.00.

 

Για περισσότερες πληφορίες πατήστε εδώ.