Όλες οι Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προκήρυξη για την φοίτηση στη σχολή Απολυμάντων για το έτος 2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 3/8/2016 έως και τις 5/9/2016.

Η φοίτηση είναι εξάμηνη και η επιλογή γίνεται χωρίς εξετάσεις από επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας. Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου είναι εξάμηνη, αρχίζει από 30-10-2016 και λήγει στις 3-4-2017. Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του Υπουργού Υγείας. Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.