Όλες οι Ανακοινώσεις

 

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16.09.2016 και ώρα 15:00 στα Γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από ΔΕΥΤΕΡΑ 22.08.2016 ώρα 12:00 έως ΤΕΤΑΡΤΗ 14.9.2016 ώρα 23:59.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΕΣΥΠ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση για το ΠΕΣΥΠ και σε μία μόνο κατηγορία. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορία (πχ. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αλλά ταυτόχρονα και απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ), υποχρεούνται κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά, να επιλέξουν υποχρεωτικά μία(1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το αρχείο σε μορφή pdf.