Αυτοαξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Aυτοαξιολόγηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων (διαπροσωπική επικοινωνία και επαγγελματικές σχέσεις)

Συμπλήρωσε τον ακόλουθο πίνακα, επιλέγοντας τον βαθμό στον οποίο μπορείς να ολοκληρώσεις επιτυχώς την κάθε αριθμημένη δήλωση της αριστερής στήλης. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης κυμαίνεται από το 1 (Δεν το καταφέρνω καθόλου) έως το 4 (Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου). Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση.
Όταν ολοκληρώσεις τη συμπλήρωση πάτησε το κουμπί «Αποτέλεσμα» στο τέλος των ερωτήσεων.

Είμαι σε θέση να… Δεν το καταφέρνω καθόλου Το καταφέρνω, αλλά ίσως να χρειαστώ βοήθεια Το καταφέρνω επαρκώς χωρίς βοήθεια Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου
1. διατυπώνω την πληροφορία με σαφήνεια και ακρίβεια.
2. κατανοώ ότι το ύφος της επικοινωνίας συνδέεται με το συναισθηματικό περιεχόμενό της.
3. επικεντρώνω την προσοχή μου στον συνομιλητή μου, αξιοποιώντας την ενεργητική ακρόαση.
4. κατανοώ τα λεκτικά σχόλια στο μήνυμα του συνομιλητή μου.
5. κατανοώ τη σημασία των συνθηκών χώρου και χρόνου στην επικοινωνία.
6. αντιλαμβάνομαι τη διαφορά μεταξύ λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στην καθημερινότητά μου.
7. επικοινωνώ αρμονικά με τα μέλη μιας ομάδας στο πλαίσιο μιας κοινής εργασίας.
8. αντιλαμβάνομαι τη σημασία της ουσιαστικής αλληλεπίδρασης με κάθε ευκαιρία.
9. αναγνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας με άτομα από άλλες χώρες ή που είναι διαφορετικά από εμένα.
10. αναγνωρίζω το επίπεδο δέσμευσής μου στις διαπροσωπικές μου σχέσεις.
11. αξιολογώ την καταλληλότητα του μέσου μετάδοσης ανάλογα με τον στόχο επικοινωνίας.
12. εκτιμώ τις επικοινωνιακές προτιμήσεις καθώς και τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση του συνομιλητή μου.
13. αναγνωρίζω και επεξεργάζομαι τα μη γλωσσικά στοιχεία του μηνύματος.
14. αποκωδικοποιώ τη γλώσσα του σώματος του συνομιλητή μου σε συνδυασμό με το λεκτικό μήνυμα.
15. αξιολογώ το περιβάλλον επικοινωνίας με βάση τις συνθήκες χώρου και χρόνου.
16. αναστοχάζομαι τη σημασία των μη λεκτικών στοιχείων για την επίτευξη μιας εποικοδομητικής επικοινωνίας.
17. αντιλαμβάνομαι τη σημασία της συνεργασίας στην επίτευξη κοινών στόχων.
18. συνειδητοποιώ ότι η επαγγελματική δικτύωση ενισχύει τις επαγγελματικές προοπτικές μου όπως και των άλλων.
19. διερευνώ και προσδιορίζω τρόπους για να ενισχύσω την αποτελεσματικότητα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
20. αντιλαμβάνομαι τη σημασία της αμοιβαιότητας και της ειλικρίνειας για τη διαμόρφωση σταθερών επαγγελματικών σχέσεων.
21. κατανοώ τις επικοινωνιακές ανάγκες μου καθώς και τις αντίστοιχες του συνομιλητή μου.
22. συνυπολογίζω την επικοινωνιακή κουλτούρα του συνομιλητή μου, σεβόμενος/η την όποια διαφορετικότητά του.
23. κατανοώ και ερμηνεύω τη σημασία όλων των στοιχείων που επηρεάζουν την επικοινωνία.
24. αξιολογώ τη μετάδοση του μηνύματος μέσω ερωτήσεων για να βεβαιωθώ ότι το έχω κατανοήσει.
25. αναγνωρίζω τη σημασία της ευελιξίας χώρου και χρόνου για την ομαλή διεξαγωγή της επικοινωνίας.
26. συνειδητοποιώ ότι η μη λεκτική επικοινωνία εκφράζει συναισθήματα, συνειδητά ή ασυνείδητα.
27. συνειδητοποιώ την προσωπική μου ευθύνη στη διασφάλιση της λειτουργικότητας της ομάδας.
28. νοηματοδοτώ το προσωπικό και επαγγελματικό μου δίκτυο ως μία ευκαιρία παρουσίασης και προώθησης των προσόντων μου.
29. αντιλαμβάνομαι τη διαφορετικότητα χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις.
30. συνειδητοποιώ τις προϋποθέσεις (κίνητρα, εμπιστοσύνη, συμβιβασμός) που απαιτούνται για τη διατήρηση σταθερών επαγγελματικών σχέσεων.
31. μεταδίδω την πληροφορία αποτελεσματικά, εμπλουτίζοντας το μήνυμά μου με παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία.
32. αναπτύσσω ειλικρινή και υποστηρικτική διάθεση για επικοινωνία.
33. αναπαράγω με ακρίβεια το περιεχόμενο του μηνύματος του συνομιλητή μου.
34. αξιοποιώ την εποικοδομητική κριτική για να επικοινωνώ αποτελεσματικότερα στο μέλλον.
35. διαμορφώνω τον απαιτούμενο χρόνο και χώρο ανάλογα με τις ανάγκες της επικοινωνίας.
36. αξιοποιώ στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας, συνδυάζοντάς τα με αυτά της λεκτικής, προκειμένου να επικοινωνήσω αποτελεσματικά.
37. διευκολύνω την επίτευξη των ομαδικών στόχων, προσαρμοζόμενος/η στις ανάγκες της ομάδας με προθυμία, ειλικρίνεια και κατανόηση.
38. αναπτύσσω προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, αξιοποιώντας κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, LinkedIn) ή κάθε ευκαιρία (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, job festivals).
39. αξιοποιώ κάθε τρόπο/μέσο επικοινωνίας για να γεφυρώσω τις διαφορές και εστιάζω στα κοινά σημεία μεταξύ των ανθρώπων, αλληλεπιδρώντας αποτελεσματικά.
40. διατηρώ τις διαπροσωπικές επαγγελματικές μου σχέσεις, εξασφαλίζοντας αρμονία και ικανοποίηση.