Διά βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Διά βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται στον πολίτη από εξειδικευμένους επιστήμονες. Επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του. Ακόμη υποστηρίζει τον πολίτη στο να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ατόμου. Για τον λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι:

 • Μαθητές
 • Φοιτητές και Σπουδαστές
 • Άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
 • Εργαζόμενοι για τη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους και των αλλαγών καριέρας.
 • Γονείς για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους.
 • Ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ)

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε εδώ.

Η Διά βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται στον πολίτη από εξειδικευμένους επιστήμονες. Επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του. Ακόμη υποστηρίζει τον πολίτη στο να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ατόμου. Για τον λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι:

 • Μαθητές
 • Φοιτητές και Σπουδαστές
 • Άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας
 • Εργαζόμενοι για τη δια βίου διαχείριση της σταδιοδρομίας τους και των αλλαγών καριέρας.
 • Γονείς για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους.
 • Ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ)

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε εδώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΕΠ

Η Δια βίου Συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣυΕΠ) περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές λειτουργίες όπως:

 • αυτογνωσία-αυτοαντίληψη
 • πληροφόρηση
 • λήψη αποφάσεων
 • μετάβαση- τοποθέτηση
 • προσαρμογή
 • ικανοποίηση

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΕΠ

Η ΣυΕΠ παρέχεται τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση (ομαδική συμβουλευτική) οι αποδέκτες της ΣυΕΠ συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις – σεμινάρια ΣυΕΠ, τα οποία έχουν στόχο την παροχή πληροφόρησης για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, την ενίσχυση της αυτογνωσίας των ατόμων και την εκμάθηση τεχνικών λήψης απόφασης και δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. Η αξία της ομαδικής συμβουλευτικής έγκειται στο ότι αξιοποιεί τις δυναμικές και τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ομάδας και ότι παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρέμβασης σε μεγάλο αριθμό ατόμων ίδιων χαρακτηριστικών και αναγκών.

Στην δεύτερη περίπτωση (ατομική συμβουλευτική) η συμβουλευτική παρέμβαση γίνεται με τρόπο «εξατομικευμένο» με τη βοήθεια της ατομικής συμβουλευτικής συνέντευξης και την χορήγηση, όταν κρίνεται αναγκαίο, έγκυρων και σταθμισμένων εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης. Με τη μέθοδο της ατομικής ΣυΕΠ εξειδικευμένοι Σύμβουλοι σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού συζητούν κατ’ ιδίαν με τους ενδιαφερόμενους (ατομική συνεδρία) και με τους γονείς τους (δια ζώσης ή ακόμα εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες) με σκοπό να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, στάσεις, αξίες κλπ), να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης είναι δυνατόν να βοηθήσουν τα άτομα στον επανασχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους σε διάφορα στάδια κρίσιμων μεταβάσεων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας καθώς και στην καλλιέργεια σχετικών οριζόντων δεξιοτήτων ή/και δεξιοτήτων δια βίου μάθησης, να πληροφορηθούν για σχετικές ευκαιρίες και εργαλεία εκπαίδευσης, (επανά-) κατάρτισης, απασχόλησης, πιστοποίησης και διαφάνειας προσόντων, κινητικότητας, επιχειρηματικότητας καθώς και το που και πως μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη βοήθεια για ζητήματα που εμπλέκονται στην λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, αλλά είναι αντικείμενο άλλων εξειδικευμένων επαγγελματικών (ψυχολογικά ζητήματα, ζητήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κλπ). Κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενώ ο αριθμός και το περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων καθώς και το επίπεδο επαγγελματικής ωριμότητας τους. Τονίζεται ότι η αξία της ατομικής συμβουλευτικής έγκειται στην προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων[1] κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε εξατομικευμένη ΣυΕΠ στις κατάλληλες φάσεις της ζωής του. Μια συνεδρία ατομικής ΣυΕΠ μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο συγκεκριμένου σταδίου ή λειτουργίας της ΣυΕΠ και ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας και τις αρχές της ΣυΕΠ.

[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΕΠ

 • Υποδοχή του ατόμου, διερεύνηση του αιτήματος και σύναψη συμβολαίου
 • Διάγνωση προσωπικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών – Ενίσχυση αυτογνωσίας – αυτοαντίληψης
 • Υποστήριξη της πληροφόρησης του συμβουλευόμενου (ενδεικτικά των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών και της αγοράς εργασίας).
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του συμβουλευόμενου, π.χ. δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης
 • Παρακολούθηση/υποστήριξη

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΕΠ[2]

Με επίκεντρο τον πολίτη: οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος υπηρεσίες και τα προϊόντα διά βίου ΣυΕΠ υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Οι εν λόγω υπηρεσίες και προϊόντα είναι προσβάσιμα, χωρίς διακρίσεις, με ευέλικτο και ασφαλή τρόπο που επιτρέπει την εξατομίκευση των υπηρεσιών. Οι πολίτες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον σχεδιασμό και την αξιολόγησή τους.

Ολιστική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς: οι δημόσια χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες και προϊόντα διά βίου ΣυΕΠ αναγνωρίζουν την εμπειρία ζωής, το στάδιο της ζωής, την ποικιλομορφία, το φύλο και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των πολιτών.

Ευκολία και ισότητα πρόσβασης: οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες και προϊόντα διά βίου ΣυΕΠ μέσω πολυκαναλικής παροχής υπηρεσιών (πρόσωπο με πρόσωπο, επιστολή, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και διαδίκτυο). Όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στο ίδιο επίπεδο υπηρεσιών .

Διαφάνεια: οι πολίτες ενημερώνονται και κατανοούν τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων διά βίου ΣυΕΠ, τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και το σκεπτικό πίσω από αυτές.

Ατομικές και ομαδικές διαφορές στις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας: οι πολιτικές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα διά βίου ΣυΕΠ που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους αναγνωρίζουν ότι τα άτομα, οι ομάδες και οι κοινότητες διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τις μαθησιακές και εργασιακές τους διαδρομές. Υποστηρίζουν τους πολίτες να γίνουν ικανοί στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των εκπαιδευτικών και εργασιακών διαδρομών τους και των μεταβάσεων σε αυτές.

Συμμετοχή και διαφάνεια των ενδιαφερόμενων μερών: Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στην ανάπτυξη πολιτικών και συστημάτων διά βίου ΣυΕΠ και είναι πρόθυμα να μοιραστούν γνώσεις (π.χ. στρατηγικές, μεθόδους, έννοιες, εργαλεία, αξιολογήσεις πολιτικών) και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση προκειμένου να προωθήσουν τη γνώση και να βελτιώσουν την επίλυση προβλημάτων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα: οι υπηρεσίες και τα προϊόντα διά βίου ΣυΕΠ που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους είναι σε θέση να αποδείξουν στις κυβερνήσεις και τους φορολογούμενους την προστιθέμενη αξία τους και την απόδοση των επενδύσεών τους.

Τεκμηριωμένη ανάπτυξη πολιτικής: ερευνητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της πολιτικής, ενσωματώνονται σε συζητήσεις πολιτικής και αποφάσεις σχετικά με την πολιτική και την ανάπτυξη συστημάτων διά βίου ΣυΕΠ.

Εστιασμένη στα αποτελέσματα: οι πολιτικές ΣυΕΠ υποστηρίζουν και προωθούν τα μαθησιακά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα των δράσεων διά βίου ΣυΕΠ.

Επαγγελματοποίηση υπηρεσιών και εργαλείων: οι υπηρεσίες δια βίου ΣυΕΠ (πρόσωπο με πρόσωπο, εξ αποστάσεως, τηλέφωνο) και τα εργαλεία (σε οποιαδήποτε μορφή μέσων) αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Το προσωπικό που εκτελεί δραστηριότητες δια βίου ΣυΕΠ διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και προσόντα.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικής: οι πολιτικές για τη διά βίου ΣυΕΠ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση, τη νεολαία και την κοινωνική πολιτική. Υποστηρίζεται η συνοχή των πολιτικών διά βίου ΣυΕΠ μεταξύ όλων των τομέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ (διατομεακότητα υπηρεσιών ΣυΕΠ).

[2] Βασική πηγή: European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2015) Guidelines for policies and systems development for life long guidance. A reference framework for the EU and for the Commission. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland. (ELGPN Tools No. 6)

Γραφεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.) - Υπεύθυνοι ΣΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4823/2021 σε κάθε ομάδα γειτονικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύεται ένα Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.), το οποίο λειτουργεί εντός της σχολικής μονάδας με αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού σε όλα σχολεία της ομάδας αυτής.

Το ΓΡΑ.ΣΥ.Π. στελεχώνεται από  εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.

Επίσης σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 
Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή αίτησης ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν με τις σχολικές μονάδες. 
 
 

Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Δ.ΥΠ.Α) 

Τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) της Δ.ΥΠ.Α. λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και αποτελούν μια οργανωτική καινοτομία με την οποία αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση του ανέργου και της επιχείρησης.

Προσφέρουν υπηρεσίες για την προώθηση στην απασχόληση και την ασφάλιση, σε ενιαία σημεία εξυπηρέτησης μιας στάσης (one stop-shops).

Μέσω των ΚΠΑ2 η  στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, παρέχοντας ενιαία και ολοκληρωμένα:

 • Εξατομικευμένη προσέγγιση, συμβουλευτική και τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης (σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας)
 • Παροχή επιδομάτων και άλλων παροχών κοινωνικής προστασίας (παθητικές πολιτικές)
 • Εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
 • Αναζητήστε το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκετε από εδώ.

Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων έχουν ως σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους φοιτητές και αποφοίτους των οικείων Ιδρυμάτων τους. Αποτελούν ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας μέσω της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας αλλά και της πρακτικής άσκησης. Μέσα από τη λειτουργία τους στοχεύουν στη διευκόλυνση της επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.

Παράλληλα προσφέρονται πληροφορίες:

για τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα, ημερών καριέρας και άλλων εκδηλώσεων

Επιλέξτε το Γραφείο Διασύνδεσης που αναζητάτε:

Γραφεία Συμβουλευτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Τα Γραφεία Συμβουλευτικής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιλέγουν να φοιτήσουν στα ΣΔΕ.

Οι συμβουλευτικές παρέχονται από Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγο σε κάθε σχολείο. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και τη συνολική στήριξη των εκπαιδευόμενων για την ατομική, επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα ΙΕΚ (ΓΕΑΣ ΙΕΚ)

Επίκειται η ίδρυση Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα Δημόσια ΙΕΚ βάσει του νόμου 4763.

Tα ΓΕΑΣ ΙΕΚ στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με Συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Περισσότερες πληροφορίες το επόμενο διάστημα.

Ιδιωτικοί Φορείς ΣΥΕΠ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΕΠ

Ο ΕΟΠΠΕΠ με στόχο τη χαρτογράφηση και καταγραφή των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ΣΥΕΠ σε πολίτες όλων των ηλικιών στον ιδιωτικό τομέα έχει διαμορφώσει Κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων ΣυΕΠ. Στον Κατάλογο εντάσσονται κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013) τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) ως α) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αφού λάβουν τη σχετική αδειοδότηση από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., β) Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και γ) Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης. Ο κατάλογος των Ιδιωτικών Φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επικαιροποιείται συστηματικά, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και είναι διαθέσιμος προς αξιοποίηση τόσο από φορείς που υλοποιούν δράσεις ΣΥΕΠ, ενισχύοντας τη δικτύωση και την επικοινωνία μεταξύ των φορέων, όσο και από ενδιαφερόμενους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες ΣΥΕΠ. Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι φορείς ενημερώνονται συστηματικά για τις υποστηρικτικές δράσεις που αναπτύσσει ο ΕΟΠΠΕΠ με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΣΥΕΠ.


lobed